कृषि विकास निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयहरुको आ.व. 2077/2078 को विभिन्न कार्यक्रमका अनुदानग्राहीहरुको विवरण
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि, 2076 (पहिलो संशोधन 2077/12/11)
कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गाद्वारा प्रकाशित मासिक कृषि बुलेटिन अंक 10
प्रादेशिक कृषि दर्पण अङ्क 4
कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बुद्वारा प्रकाशित सोलुखुम्बु कृषि गतिविधि अंक 6
कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बुद्वारा प्रकाशित सोलुखुम्बु कृषि गतिविधि अंक 5
कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गाद्वारा प्रकाशित मासिक कृषि बुलेटिन अंक ९
प्रादेशिक कृषि दर्पण अंक 3
कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बुद्वारा प्रकाशित सोलुखुम्बु कृषि गतिविधि अंक 4
कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बुद्वारा प्रकाशित सोलुखुम्बु कृषि गतिविधि अंक 3
कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बुद्वारा प्रकाशित सोलुखुम्बु कृषि गतिविधि अंक 2
कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बुद्वारा प्रकाशित सोलुखुम्बु कृषि गतिविधि अंक १
कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गाद्वारा प्रकाशित मासिक कृषि बुलेटिन अङ्क 8
कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गाद्वारा प्रकाशित मासिक कृषि बुलेटिन अङ्क 7
कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गाद्वारा प्रकाशित मासिक कृषि बुलेटिन अङ्क 5
प्रादेशिक कृषि दर्पण अङ्क २
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा तथ्याङ्क पुस्तिका आ.व. 2076/77
कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गाद्वारा प्रकाशित मासिक कृषि बुलेटिन अङ्क 4
कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गाद्वारा प्रकाशित मासिक कृषि बुलेटिन अङ्क 3
कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गाद्वारा प्रकाशित मासिक कृषि बुलेटिन अङ्क २
कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुङ्गाद्वारा प्रकाशित मासिक कृषि बुलेटिन
माटो परिक्षण मिनिल्याब स्थापना तथा सुदृढिकरण कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६
सौर्य उर्जा प्रणाली तथा लिफ्ट सिंचाई प्रणालीमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६
Statistical Information on Nepalese Agriculture 2075/076
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रको कार्य विवरण(TOR)
कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्य विवरण(TOR)
कृषि विकास निर्देशनालयको कार्य विवरण (TOR)
कृषि यान्त्रिकरण अनुदान परिचालन कार्यक्रम २०७६ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि, २०७६
माटो परीक्षण शिविर संचालन कार्यविधि, २०७५
वाली उपचार शिविर संचालन कार्यविधि, २०७५
जैविक तथा वानस्पतिक विषादीको प्रयोग तथा विस्तार कार्यविधि, २०७५
कृषक पाठशाला संचालन कार्यविधि, २०७५
(COVID-19) को रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेश सरकारको कार्ययोजना
साझेदारी अनुदान रकम (50%) सम्बन्धमा ०७६-७७
फिल्ड भेरिफिकेशन सम्बन्धी ०७६-७७
भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धी आवश्यक कागजातहरु र प्रकृया
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका
रासायनिक मल सिफारिसको ब्यवस्था सम्बन्धमा
वीउ विजन परिपत्र
प्रादेशिक कृषि दर्पण- अङ्क १, २०७७ असार
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा तथ्याङ्क पुस्तिका आ.व. 2075/76
प्रदेश कृषि डायरी २०७७
गाईडः अमेरीकन फल आर्मी वर्म - फौजी कीरा ब्यवस्थापन
अलैचि खेति प्रबिधिः पुस्तिका
किवी फलः पुस्तिका
फल कुहाउने झिगा (Chinese Citrus Fly) ब्यबस्थापनः पुस्तिका
प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायहरु